Adullam is een landelijk opererende organisatie voor zorg en begeleiding aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen onze identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden.

Wij bieden zorg en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning.

Zorgaanbod
Wij bieden zorg en begeleiding in onze instellingen, woonvoorzieningen, logeerhuizen, dagactiviteitencentra en kinderdagcentra en stimuleren contact tussen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Voor jongeren tot en met 18 jaar bieden we de volgende zorg- en begeleidingsvormen:
- Instellingen
Binnen een instelling bieden we 24-uurszorg. Kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking wonen hier en ontvangen (zeer) intensieve begeleiding, (volledige) verzorging en eventueel gedragsregulering. Bewoners nemen deel aan de onze activiteiten. Schoolbezoek of elders werken is ook mogelijk.
- Logeren
Logeeropvang is bedoeld voor thuiswonende (jonge) kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, die permanent toezicht nodig hebben. Logeren kan nodig zijn om de draagkracht van het gezin op peil te brengen. - Kinderdagcentra
Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind, werken we binnen de kinderdagcentra aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De activiteiten op het kinderdagcentrum worden geboden door professionele begeleiders, die kennis en ervaring hebben met het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematieken. De begeleiding wordt ondersteund door de orthopedagoog en paramedici en zo nodig kan de arts voor verstandelijk gehandicapten geconsulteerd worden. Voor specifieke kennis wordt een beroep gedaan het CCE of kennisinstituten. Binnen de kinderdagcentra is er onderscheid tussen kinderen die we activiteiten bieden die schoolvoorbereidend zijn en kinderen die langdurig (intensieve) zorg behoeven. Centraal staat het aanleren van vaardigheden, waarbij we ieder kind stimuleren om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen. Een vast weekritme kenmerkt en bevordert het leren. Tevens is dit een goede voorbereiding voor de kinderen die naar het (speciaal) (basis)onderwijs doorstromen. Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of ernstige meervoudige beperking, bereiken we vooral met een methode die gericht is op het ervaren en prikkelen van zintuigen. Voor deze kinderen zijn zorg, welzijn, ervaringen en gedragsregulering belangrijke aandachtsgebieden. Deze kinderen zijn veelal rolstoel gebonden en bieden we hulp of overname bij dagelijkse handelingen.

Vanaf ongeveer 18 jaar kunnen jongeren ‘doorstromen’ naar een centrum voor leren, werken en activiteiten (dagactiviteitencentrum). In dit centrum stimuleren we hen om te leren (door te doen of te ervaren), te werken en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Daarnaast kunnen jongeren vanaf 18 jaar bij ons wonen. We bieden dan begeleiding binnen woonvoorzieningen in groepsverband. Ook begeleiden we mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in een (Adullam-)appartement wonen.

Onderling contact
Wij geven een kwartaalblad uit om de reformatorische achterban te informeren over actuele thema’s, onderling contact te bevorderen en begrip te kweken voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder organiseren wij drie maal per jaar een contactdag om ouders en familieleden van mensen met een verstandelijke beperking in contact te brengen.

Kwalitatief goede zorg
In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede zorg. Ons kwaliteitssysteem is sinds 2008 gecertificeerd volgens de HKZ-normen, ISO-9001. Onze voorzieningen zijn erkend als leerbedrijf door Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. Ons Centraal bureau is een Ecabo-erkend leerbedrijf voor secretariële en administratieve stageplaatsen.

Contact of meer weten?
Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl